UoG và BCU đều là hai trường có chương trình liên kết đào tạo quốc tế với UEL. Tuy nhiên, giữa hai chương trình sẽ có điểm giống và khác. Thông tin cụ thể như sau: