Cơ cấu nhân sự Trung tâm Đào tạo Quốc tế

STT Họ tên Chức vụ
1 TS. Trần Quang Long Giám đốc TT
2 ThS. Nguyễn Lê Phương Huỳnh Chuyên viên
3 CN. Nguyễn Thị Ninh Chuyên viên
4 CN. Nguyễn Thị Tuyết Nguyên Chuyên viên
5 CN. Vương Thị Thùy Dung Chuyên viên
Nhân sự CIP