Chức năng Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài, bao gồm chương trình chính quy giảng dạy bằng tiếng Anh do UEL cấp bằng, các dự án liên kết đào tạo với nước ngoài do phía nước ngoài cấp bằng, và các chương trình đào tạo ngắn hạn của nước ngoài như tiếng Anh học thuật, dự bị đại học và sau đại học.
Nghiên cứu và ứng dụng khoa học kinh doanh, như tìm kiếm các nguồn kinh phí nghiên cứu quốc tế để tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, liên kết với các trường đại học và tổ chức quốc tế để triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu, và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh cho các doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước.
Tổ chức các dịch vụ tư vấn hỗ trợ sinh viên Việt Nam đi du học tại các trường đại học ở nước ngoài và hỗ trợ sinh viên quốc tế đến học tập tại Trường Đại học Kinh tế – Luật theo các dự án trao đổi sinh viên.